SGP: een beetje

De SGP wil de publieke omroep steunen. Maar hier staat wel tegenover dat de content wordt aangepast aan conservatieve waarden. De SGP presenteert een nieuw idee om het aantal krantenabbonnees te vermeerderen, en schrijft in haar verkiezingsprogramma over een innovatief voorstel om de kosten van een krantenabonnement fiscaal af te trekken. trekt in haar verkiezingsprogramma de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van media in twijfel. De partij Tenslotte schrijft de partij dat de sturing van technologiebedrijven in het maatschappelijk debat kritisch moet worden bekeken.

“En wat moet je met media die totaal verschillende beelden schetsen van dezelfde ‘feiten’ of die als het gaat over bijvoorbeeld Israël, stelselmatig maar één kant laten zien en horen.” (verkiezingsprogramma)

“Nog kwalijker is het wanneer de overheid actief aan de slag gaat om ideologische opvattingen over seksualiteit, huwelijk, gezin en rolpatronen tussen de oren van burgers en leerlingen te krijgen, onder andere via zogenaamd onafhankelijke media en lesmateriaal op scholen.” (verkiezingsprogramma)

De publieke omroep moet zich richten op hoogwaardige, evenwichtige nieuwsvoorziening, verdieping en cultuur en evenementen van nationaal belang. Schadelijke mediauitingen, waaronder reclame voor overspel, worden verboden.” (verkiezingsprogramma)

“Er dient een laagdrempelige klachtenvoorziening te zijn voor programma’s van de publieke omroep en berichtgeving van de NOS.” (verkiezingsprogramma)

“Ook de macht van grote communicatieplatforms als Facebook in het sturen van het maatschappelijke debat verdient kritische aandacht.” (verkiezingsprogramma)

Objectiviteit en waarheid van de informatie die we te zien krijgen       

Score: redelijk

In het verkiezingsprogramma van de SGP worden zorgen geuit over de macht van platforms als Facebook om debat te sturen. Er worden geen concrete oplossingen geopperd. Wel bepleit de partij dat wat nepnieuws is, niet in Brussel mag worden bepaald, en dat overheden hier voorzichtig moeten zijn. Ook wordt in het verkiezingsprogramma mediawijsheid genoemd. Maar dit lijkt meer over bewustzijn van privacy dan het herkennen van desinformatie te gaan.

“Mensen moeten zich veel meer bewust worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. Aandacht hiervoor in opvoeding en onderwijs (mediawijsheid) verdient ondersteuning.” (verkiezingsprogramma)

“Grote digitale platforms, als Airbnb en bol.com, trekken veel marktmacht naar zich toe terwijl ze een vreemde eend in de bijt van het mededingingsrecht zijn. Mededingingsregels en het mededingingstoezicht moeten zo aangepast worden dat de macht van grote digitale platforms zodanig aan banden wordt gelegd dat concurrentie mogelijk blijft. Ook de macht van grote communicatieplatforms als Facebook in het sturen van het maatschappelijke debat verdient kritische aandacht.” (verkiezingsprogramma)

“Wat ‘nepnieuws’ is, moet niet worden bepaald in Brussel, maar ook nationale overheden moeten zeer terughoudend zijn om onwelgevallig nieuws zomaar tot nepnieuws te bestempelen.” (verkiezingsprogramma)

Toegang tot betrouwbare en diverse informatie onder druk   

Score: niet

De SGP erkent dat de financiele positie van media onder druk staat. De SGP presenteert een interessant idee om het aantal abbonnees van kranten te vermeerderen. Maar de partij schrijft niet over het ondersteunen van lokale of regionale media. Over de publieke omroep is de partij kritisch: deze moet krachtiger, en schadelijke mediauitingen moeten worden verboden. Concurrentie met digitale platforms moet mogelijk blijven volgens de SGP, maar het mededingingsrecht voldoet niet. Dit wordt echter niet gekoppeld aan media. Over de werkomstandigheden van journalisten wordt niet geschreven. De partij stemde tegen de motie van Westerveld over stimuleringsmaatregelen om de vitale mediasector te steunen.

“Mensen die een abonnement nemen op een krant moeten de kosten daarvan fiscaal af kunnen trekken, min of meer vergelijkbaar met de giften aan ANBI-instellingen.” (verkiezingsprogramma)

“De vraag is daarbij niet of de overheid media ondersteunt – zij ondersteunt de publieke omroep namelijk al decennia – maar hoe dit het beste kan en hoe de middelen het meest doelmatig besteed worden. Het media-aanbod is tegenwoordig zo groot dat de omvang van de publieke omroep veel kernachtiger kan en moet. De publieke omroep moet zich richten op hoogwaardige, evenwichtige nieuwsvoorziening, verdieping en cultuur en evenementen van nationaal belang. Schadelijke mediauitingen, waaronder reclame voor overspel, worden verboden.” (verkiezingsprogramma)

“De wettelijke norm dat amusement en verstrooiing geen eigenstandige functie is van de publieke omroep, moet serieus worden genomen. Om deze reden dient de televisiezender NPO 3 te verdwijnen.” (verkiezingsprogramma)

“Grote digitale platforms, als Airbnb en bol.com, trekken veel marktmacht naar zich toe terwijl ze een vreemde eend in de bijt van het mededingingsrecht zijn. Mededingingsregels en het mededingingstoezicht moeten zo aangepast worden dat de macht van grote digitale platforms zodanig aan banden wordt gelegd dat concurrentie mogelijk blijft.” (verkiezingsprogramma)

Pal staan voor persvrijheid in de EU (en daarbuiten)             

Score: negatief

Wat betreft conditionaliteit en rechtsstatelijkheid, behelst het SGP-verkiezingsprogramma een terughoudend statement: alleen bij fundamentele schendingen van de rechtsstaat kunnen EU-lidstaten van hun fondsen worden ontdaan. In principe is dialoog beter. Over de persvrijheid internationaal wordt niets geschreven. De partij stemde tegen het amendement van Sjoerdsma over middelen ter ondersteuning van journalisten in nood.

“Een goed functionerende rechtsstaat is een basisvoorwaarde voor EU-lidmaatschap. Het gremium om elkaar als lidstaten daarop te bevragen is de Europese Raad. Die dialoog heeft sterk de voorkeur boven juridische procedures tegen lidstaten en hun democratisch gekozen regeringen. Alleen bij fundamentele en bestendige ondermijning van de rechtsstaat kan een land gekort worden op Europese fondsen.” (verkiezingsprogramma)

De veiligheid van journalisten in Nederland               

Score: redelijk

In het verkiezingsprogramma is te lezen dat daders van geweld tegen journalisten sneller en zwaarder gestraft moeten worden.

“Geweld tegen hulpverleners, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), agenten en brandweerlieden is buitengewoon ernstig. Datzelfde geldt voor geweld tegen journalisten en bedreiging of intimidatie van politici en bestuurders. Voor daders die zich hieraan schuldig maken geldt: snel en zwaar straffen.” (verkiezingsprogramma)