CDA: redelijk

Het CDA noemt persvrijheid een kerntaak van de overheid. De partij uit zorgen over de verharde toon op sociale media en wil dat fatsoensnormen hier weer gaan gelden. Het CDA wil regels opstellen rondom digitale platforms, met opsplitsing als zwaarste middel. Ook wil het CDA meer ondersteuning voor lokale en regionale media, en pleit het CDA ervoor dat buitenlandse mediabedrijven verplicht moeten investeren in Nederlandse producties.

“Sommige social media-platforms zijn een vrijplaats voor beledigingen en scheldpartijen geworden. Overheden, platforms en maatschappelijke organisaties nemen gezamenlijk het voortouw in een breed offensief om de social media weer sociaal te maken. Fatsoensnormen die we in de samenleving heel normaal vinden horen dat ook in het digitale domein te zijn.” (verkiezingsprogramma)

Wij maken ons sterk voor een pluriform en sterk medialandschap. Buitenlandse mediabedrijven op de Nederlandse markt worden verplicht te investeren in Nederlandse producties. De publieke omroep blijft de basisvoorziening in ons bestel. Wij willen meer ruimte voor regionale programmering op de landelijke netten en bieden extra ondersteuning aan lokale en regionale media die een belangrijke rol vervullen in de nieuwsvoorziening in gemeenten en provincies. Regionale en lokale zenders kunnen ook ingezet worden voor het behoud van de streektaal.“ (verkiezingsprogramma)

Objectiviteit en waarheid van de informatie die we te zien krijgen     

Score: redelijk

Het CDA pleit in haar verkiezingsprogramma voor digitaal burgerschap. In zowel het verkiezingsprogramma als de geanalyseerde debatten wordt niet gerefereerd aan de informatiebubbels en het effect van algoritmen hierop. Wel aan verharding van het debat op sociale media.

“Wij willen een prominente plaats voor digitaal burgerschap in het onderwijs en willen dat bedrijven en overheden actief zorgen voor ondersteuning van mensen die zelf minder goed de weg weten in de digitale wereld.” (verkiezingsprogramma)

“De nieuwe technologie vraagt om een nieuwe moraal en de borging van grondrechten van burgers. Fake news, cybercrime, digital profiling, spionage en ongewenste beïnvloeding vragen om een actieve bescherming en regulering. Waarden als privacy, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en een grondrecht als huisrecht komen in het gedrang als de grote techreuzen ongehinderd hun gang kunnen gaan. Een inhaalslag is nodig om de zeggenschap over het digitale domein terug te claimen en te voorkomen dat alleen commerciële belangen bepalen hoe onze digitale toekomst er uit zal zien.” (verkiezingsprogramma)

Toegang tot betrouwbare en diverse informatie onder druk   

Score: goed

Uit het verkiezingsprogramma van de CDA blijken zorgen over de toekomst van de journalistiek. Zo is te lezen dat de partij de onafhankelijke journalistiek en hun berichtgeving over besluitvorming wil versterken. De partij beschouwt de publieke omroep als basis van het medialandschap, en wil meer ondersteuning voor lokale en regionale media. Hiernaar vroeg het CDA ook in de OCW-begroting. De partij zette aan tot extra ondersteuning voor lokale en regionale nieuwsvoorziening om media extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hieruit volgde het Tijdelijke Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening, waarmee 11 miljoen euro werd vrijgemaakt voor de media. Het CDA wil daarnaast buitenlandse mediabedrijven verplichten om te investeren in Nederlandse producties, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma. Maar uit debatten en het verkiezingsprogramma blijkt geen voornemen van de partij om werkomstandigheden van journalisten en steun voor de onderzoeksjournalistiek te verbeteren. Ook stemde het CDA tegen de motie van het lid Westerveld over stimuleringsmaatregelen om de vitale mediasector te steunen.

In tijden van fake news en buitenlandse beïnvloeding staan wij pal voor de persvrijheid en de vrije nieuwsgaring in Nederland en Europa. Bescherming van de persvrijheid is een kerntaak van de overheid. Onafhankelijke journalistiek met meer aandacht voor lokale, regionale en Europese besluitvorming draagt bij aan het publieke debat en het democratisch proces. Wij willen de onafhankelijke journalistiek op deze aandachtsgebieden versterken en zien hier ook een belangrijke rol voor zowel de landelijke als regionale en lokale media.” (verkiezingsprogramma)

Wij maken ons sterk voor een pluriform en sterk medialandschap. Buitenlandse mediabedrijven op de Nederlandse markt worden verplicht te investeren in Nederlandse producties. De publieke omroep blijft de basisvoorziening in ons bestel. Wij willen meer ruimte voor regionale programmering op de landelijke netten en bieden extra ondersteuning aan lokale en regionale media die een belangrijke rol vervullen in de nieuwsvoorziening in gemeenten en provincies. Regionale en lokale zenders kunnen ook ingezet worden voor het behoud van de streektaal.“ (verkiezingsprogramma)

Wat het CDA betreft is het goed dat het kabinet de lokale media steunt in deze coronacrisis. Naar het zich laat aanzien zal de crisis ook in 2021 aanhouden. Hoe kijkt de minister naar een voortzetting van het steunpakket zoals we dat nu kennen?” (OCW-begroting)

Pal staan voor persvrijheid in de EU en daarbuiten   

Score: redelijk

In het internationale gedeelte van het CDA-verkiezingsprogramma is te lezen dat het CDA vindt dat van EU-lidstaten die aan de rechtsstaat tornen hun stemrecht moet worden ontnomen, eveneens als hun recht op subsidies. Ook was de partij mede-indiener van het amendement van D66 over middelen ter ondersteuning van journalisten in nood wereldwijd. Maar in het verkiezingsprogramma wordt  steun voor de internationale journalistiek niet besproken.

Europa staat pal voor de bescherming van de democratische rechtsstaat in de lidstaten. Landen die tornen aan de rechtsstaat verliezen hun stemrecht in de Europese Raad en hun aanspraak op Europese fondsen en subsidies.” (verkiezingsprogramma)

Amendementen en moties

Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. over middelen ter ondersteuning van journalisten in nood (Cie. BZ)

Indiener: D66

Mede-indieners: CDA, ChristenUnie, VVD

De veiligheid van journalisten in Nederland               

Score: een beetje

In het verkiezingsprogramma wordt hier niet aan gerefereerd door het CDA. De partij was wel mede-indiener van de moties over de veiligheid van (freelance) journalisten van de VVD.

Moties & amendementen
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over ondersteuning voor freelancejournalisten bij beveiliging na bedreiging (Cie. J&V)
Indiener: VVD
Mede-indieners: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over voor de veiligheid van journalisten één aanspreekpunt bij het Team Bedreigde Politici te realiseren (Cie. J&V)

Indiener: VVD

Mede-indieners: CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks